Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN: WIS – Welding Industrial Services B.V., Battenweg 3a, 6051 AD Maasbrach

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker                            : WIS – Welding Industrial Services B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden

opdrachtnemer, verkoper, verhuurder.  

Wederpartij                          : de wederpartij van gebruiker, opdrachtgever, koper, huurder; Overeenkomst                      : de (huur)overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij;

Het werk                             : het totaal van de tussen de gebruiker en de wederpartij

overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door gebruiker geleverde zaken en materialen.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1      De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3      Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2.4      De toepasselijkheid van voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

2.5      Indien gebruiker met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.6      Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1      Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn geldig gedurende 1 week na datum aanbieding, tenzij in het aanbod een andere termijn voor aanvaarding is genoemd; 

3.2      Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:

 

  1. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst of ingevuld formulier en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
  2. na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door de wederpartij van een door gebruiker gedaan aanbod;
  3. bij gebreke daarvan, door de overhandiging door gebruiker aan de wederpartij van de te leveren goederen;

 

3.3      Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van wederpartij een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.4      Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum; 

3.5      Indien gebruiker tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerk-opdracht ontvangt van de wederpartij of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van wederpartij en wederpartij heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag gebruiker er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij is geschied tegen de door gebruiker gehanteerde prijzen en tarieven;

3.6      Gebruiker behoudt het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;

3.7      Indien de aanvaarding door wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;

3.8      De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af magazijn gebruiker, in euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

3.9      Gebruiker is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie;

3.10     Gebruiker mag na 2 maanden prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een Btw-verhoging of andere wettelijke of kostprijs- verhogingen van meer dan 5% hebben plaatsgevonden;

3.11     Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

3.12     Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.13     Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

 

Artikel 4 Modellen/afbeeldingen

4.1      De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

4.2      Is aan wederpartij een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

4.3      Worden in de overeenkomst afmetingen of aanduidingen vermeld, dan worden deze eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1      Gebruiker aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste toewijzingen, waarvoor wederpartij zal zorgdragen, voor aanvang van het werk zijn verleend;

5.2      Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap;

5.3      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;

5.4      Indien wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is wederpartij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

5.5      Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen

5.6      De wederpartij zal gebruiker informeren over de ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn voor de uitvoering van de advieswerkzaamheden en mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten;

5.7      Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn:

5.8      Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door wederpartij te worden vergoed.

 

Artikel 6 Levering

6.1      Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen anders overeenkomen. Levering geschiedt steeds aan het bij gebruiker laatst bekende door wederpartij opgegeven afleveradres van wederpartij;

6.2      Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

6.3      Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien weigering van afname langer duurt dan 1 maand, is gebruiker gerechtigd de goederen te verkopen en alle schaden en kosten op de wederpartij te verhalen;

6.4      Indien de goederen wordt bezorgd of opgehaald, is gebruiker gerechtigd de hieruit voorvloeiende kosten bij wederpartij in rekening te brengen:

6.5      Indien gebruiker gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd/uitvoering aan nadat wederpartij deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;

6.6      Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te bieden; 

6.7      Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

 

Artikel 7 Transport

7.1      Indien en voor zover gebruiker of een derde het transport, verzending of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door wederpartij aan gebruiker is verstrekt, door gebruiker bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder;

7.2      De wederpartij is gehouden een deugdelijke (transport)verzekering af te sluiten; 

7.3      Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

Artikel 8 Emballage

8.1      Indien verkoper voor duurzame emballage zorgdraagt wordt deze tegelijk met de geleverde goederen afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.

8.2      Deze niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage blijft eigendom van gebruiker en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

8.3      Via verkoper geleverde emballage, waaronder gerekend pallets, kratten en dozen, waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs. Verkoper zal ter zake een creditfactuur zenden aan koper. Koper is niet toegestaan het statiegeld te verrekenen met openstaande facturen.

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1      Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden;

9.2      Eventuele zichtbare tekorten behoren direct bij oplevering c.q. levering aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 8 dagen na ontdekking per aangetekende brief te worden gemeld, tenzij partijen anders zijn overeenkomen;

9.3      Gebruiker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;

9.4      Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van gebruiker juist zijn, zal gebruiker de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Wederpartij blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken; 

9.5      Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien wederpartij het door gebruiker geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn geleverd;

9.6      Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

 

Artikel 10 Betaling

10.1     Betaling dient te geschieden contant, dan wel vooraf middels een voorschotfactuur, dan wel indien partijen zulks zijn overeengekomen binnen 30 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

10.2     Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Voorts is de wederpartij buitengerechtelijke kosten verschuldigd ten bedrage van minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,00;

10.3     In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van wederpartij, dood van de wederpartij, overdracht of staking van de onderneming van wederpartij, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

10.4     Betaling dient aan gebruiker te geschieden, tenzij gebruiker haar vordering op wederpartij heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal gebruiker de wederpartij schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;

10.5     Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1     Alle door gebruiker geleverde materialen en andere zaken, hetzij bewerkt of verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van gebruiker totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;

11.2     Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren; 

11.3     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen; 

11.4     Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 12 Garantie

12.1     De door gebruiker geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;

12.2   Deze garantie is beperkt tot:

   -productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling,onderhoud en opslag;

  -leveringen aan kopers binnen de EU;

  -tot herstel of vervanging van de zaak;

  -365 dagen na levering tenzij anders is overeengekomen.
 
12.3 Deze garantie vervalt:

 - bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een wederpartij of een derde aan of van het geleverde;
 - bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen
 - bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven, dan wel bij verkeerd gebruik of het niet handelen conform    de gebruiksaanwijzing c.q. de instructies van gebruiker:

12.4     De garantie is in alle gevallen beperkt tot de fabrieksgarantie;

12.5     In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie;

12.6     Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

 

Artikel 13 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de materialen en andere zaken gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 14 Incassokosten

14.1     Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

voor rekening van wederpartij. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

14.2     Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

15.1     Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  •  wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
  • wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor  de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

15.2     Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

15.3     Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op  wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

15.4     Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 16 Annulering 

16.1     Indien wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

16.2     Indien wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker aangeschafte zaken zoals materialen, al dan niet be- of verwerkt, is wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen;

16.3     Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1     Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld;

17.2     Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

17.3     Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie

17.4     Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door de wederpartij of een derde;

17.5     Wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is:

17.6     Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing, instructie of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is gebruiker nimmer aansprakelijk

17.7     Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij gebruiker steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;

17.8     Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan wederpartij gebruiker niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden;

17.9     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 18 Overmacht

18.1     Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt:

18.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker, stroomstoringen, computerstoringen, brand, diefstal, verkeersopstoppingen en vertragingen in de levering van zaken door toeleveranciers en ziekten van haar personeel worden daaronder begrepen;

18.3     Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen;

18.4     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

18.5     Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1     Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht

19.2     Het is wederpartij niet toegestaan veranderingen in het werk c.q. de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen;

19.3     De in het kader van de overeenkomst eventueel door gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, brochures, schetsen, tekeningen, stalen en modellen, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door wederpartij zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;

19.4     Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 20 Geheimhouding

20.1     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

20.2     Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 21 Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 23 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

 

Artikel 24 Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer …………….

Artikel 25 Bepalingen ter zake verhuur

Artikel I Algemeen

I.1       Verhuurder verbindt zich aan huurder nader gespecificeerde zaken in huurgebruik af te staan gelijk huurder zich verbindt deze zaken van verhuurder in huurgebruik aan te nemen;

I.2       De in de huurovereenkomst opgegeven specificaties, maten en gewichten zijn bij benadering en kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame;

I.3       Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. Onder teruglevering wordt in deze bijzondere bepalingen verstaan het in oorspronkelijke staat beschikbaar stellen van het gehuurde door de huurder.

 

Artikel II De Huurperiode

II.1      De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode van minimaal één week of een veelvoud daarvan. De eerste week vangt aan op de overeengekomen dag van aflevering. De periode eindigt op de dag van teruglevering. Gedeelten van een week worden als volledige week in rekening gebracht;

II.2      Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt retour geleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd;

II.3      Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op het overeengekomen tijdstip door huurder in huurgebruik wordt aangenomen, is huurder niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde in huurgebruik aanneemt, is verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft. Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van aflevering door huurder wordt afgehaald, dan wel verhuurder niet in staat is gesteld het gehuurde tijdig af te leveren, voor zover verhuurder het transport op zich heeft genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde afhaalt, is verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft;

II.4      Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode deze niet te verlengen;

II.5      Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huurovereenkomst door schriftelijke opzegging door een der partijen aan de medecontractant, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel III Beschikbaarstelling

III.1     Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel ter zake bestaande Nederlandse wettelijke voorschriften;

III.2     Huurder heeft het recht het gehuurde voor ingebruikname te (doen) keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn geleverd;

III.3     Indien verhuurder het transport verzorgt, dient huurder ervoor te zorgen dat de plaats van bestemming goed en tijdig bereikbaar is voor (vracht)auto's en andere te gebruiken transportmiddelen, verhuurder en de zijnen gemachtigd zijn de plaats van bestemming te betreden en het gehuurde daar te lossen:

III.4     Verhuurder brengt de transportkosten apart in rekening, tenzij anders overeengekomen. De hoogte van de transportkosten wordt op aanvraag verstrekt en geldt binnen Nederland;

III.5     Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein of aan goederen die zich daarop of daarin bevinden.

Artikel IV Risico

IV.1     Huurder draagt zorg voor een deugdelijke allrisk verzekering voor het gehuurde. Bij aansprakelijkheid van de verhuurder zal verhuurder regres nemen op de huurder. Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde;

IV.2     In geval van schade is de huurder verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een volle werkdag, dit schriftelijk te melden aan verhuurder, o.v.v. huurordernummer en een omschrijving van de schade. In geval van brand, diefstal of vandalisme dient huurder zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie onder overlegging van een kopie van het proces- verbaal aan verhuurder;

IV.3     Huurder vrijwaart verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de gehuurde zaken.

Artikel V Gebruik

V.1      Gedurende de huurperiode is huurder gehouden het gehuurde naar aard en bestemming als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging. Brandstof, oliën, vetten en schoonmaakkosten komen voor rekening van de huurder; 

V.2      Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens verhuurder uitgevoerd. Huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt;

V.3      Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van verhuurder. Alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik zijn voor rekening van huurder. Mankementen dienen terstond schriftelijk aan verhuurder te worden gemeld. Gedurende de huurperiode is verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen;

V.4      Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen, aan enige derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Artikel VI Teruglevering 

VI.1     Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht het gehuurde in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren bij de opslagruimte of het magazijn van verhuurder c.q. op het overeengekomen terugleveradres; 

VI.2     Indien huurder zich niet houdt aan de terugleververplichting, zal huurder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van verhuurder daaronder begrepen. Huurder is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan verhuurder te overhandigen; 

VI.3     Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum terug levert, heeft verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van verhuurder de hierdoor ontstane schade bij huurder in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal verhuurder het gehuurde terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Verhuurder zal huurder per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren;

 VI.4     Indien verhuurder het transport verzorgt, is het gestelde in artikel III ten deze van toepassing.

 

Artikel VII Aansprakelijkheid

VII.1    Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van huurder;

VII.2    Verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald;

VII.3    Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door huurder of derden geleden schade ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van de gehuurde zaken. Tevens is verhuurder niet aansprakelijk voor de uitgevoerde opdrachten van de medewerkers van de huurder;

VII.4    Iedere aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van verhuurder met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert. Aangaande de verzekering verwijst verhuurder naar hetgeen gesteld bij artikel IV. Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten; 

VII.5    Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij verhuurder te worden ingediend; 

VII.6    De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder of zijn ondergeschikten, alsmede niet bij het laden, lossen, heffen of hijsen van het gehuurde.

 

Artikel VIII Reclames

VIII.1   Eventuele reclames worden door verhuurder slechts in behandeling genomen indien zij verhuurder rechtstreeks binnen 4 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten;

VIII.2   Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum; VIII.3   Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt huurder geacht de prestatie respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd; 

VIII.4   Indien de reclame door verhuurder gegrond wordt bevonden, zal verhuurder terstond adequate maatregelen treffen; VIII.5   Reclames van huurder schorten de betalingsverplichting van huurder niet op.

Artikel IX Ontbinding

Bij ontbinding van de huurovereenkomst is de huurder gehouden het gehuurde terstond terug te leveren.